Đang xử lý.....

V/v rà soát đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2020-2021

Kế hoạch huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2020

Quyết định Về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho đội viên Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, ...

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (Tuần từ 04 - 06/12/2020)

Thông báo V/v tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học tại Trường Đại học Sư phạm

Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021 tuần từ 27-29/11/2020

Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021 tuần từ 20-22/11/2020

V/v tổ chức gặp mặt nhân dịp 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)

V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

V/v hỗ trợ công bố bài báo khoa học năm học 2020-2021

Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021 Tuần từ 13-15/11/2020

V/v giao nhiệm vụ năm học 2020-2021 cho các đơn vị, viên chức và người lao động

Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021

V/v thanh quyết toán kinh phí các hoạt động năm 2020